Arbeidsliv2.0 – hva vil det si?

v Per Atle Eliassen

 

I de to siste postene under Collaboration-fliken har jeg vist litt om hva som ligger i begrepet Web2.0 og mer inngående, Enterprise2.0. Hvis en organisasjon ønsker å ta ut full effekt av å innføre denne type verktøy for å utnytte den kollektive kompetansen blant sine kunnskapsmedarbeidere, så kan det herske liten tvil om at en må gjøre om på gamle ledelses- og oppfølgings-/kontrollprinsipper samt legge til rette for endrede arbeidsmønster. I korte trekk skape miljø som gjennom bruk av disse kunnskapsdelingsverktøyene fører til en naturlig endring av bedriftskulturen, i holdninger hos ansatte og ledere. Basert på verktøyene som benyttes kaller jeg dette endrede arbeidsmønsteret/-kulturen for “Arbeidsliv2.0”.
Jeg skal her forsøke å si noe helt kort og overordnet om hva dette kan bety i praksis.

I et Arbeidsliv2.0-perspektiv gis den enkelte kunnskapsmedarbeider vesentlig friere rammer for å utføre sine oppgaver enn i dag. Medarbeiderne har full tilgang på informasjon, ressurser og deres kompetanse, og det er lagt til rette for at en kultur for full kunnskapsdeling kan utvikles. Medarbeiderne oppfordres til å delta med input som kan være relevant for problematikk andre i organisasjonen legger fram i bedriftens løsning for faglig-/sosiale nettverk, og nettverksaktivitet (og samarbeid med andre) er en ny måleparameter på den enkeltes målkort. All aktivitet er synlig for alle hele tiden, hele organisasjonen blir transparent, og alt en gjør vil kunne vurderes fortløpende. Vi får stadig voksende kollektiv intelligens ved at all ny kunnskap er tilgjengelig og raskt adapterbar for andre gjennom at den er brukerdrevet og nettverkskoblet. Innovasjon stimuleres gjennom at kunnskap kobles på tvers av kompetansemiljø vha løst koblede nettverk, som igjen gir muligheter for å samarbeide/diskutere på basis av nye ideer født av dette.

I og med at Arbeidsliv2.0 handler om å legge opp til brukerdrevne nettverk vil det nødvendigvis også påvirke lederrollen og ledelsesprinsippene. Det vil bli sterkere fokus på å kommunisere målbilder og strategi samt ha fokus på tillit mer enn kontroll i dette bildet.

Oppdatert: Se et eksempel på forskjellen mellom Arbeidsliv1.0 og 2.0 her.

 

 

3 thoughts on “Arbeidsliv2.0 – hva vil det si?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s